Menu

Informacje dla autorów

 
1.    Od strony merytorycznej nadesłane artykuły muszą dotyczyć zagadnień z zakresu teologii patrystycznej i literatury starochrześcijańskiej. Powinny być to opracowania nigdzie dotąd nie publikowane, stanowiące istotny wkład w rozwój badań nad antykiem chrześcijańskim.
2.    Od strony formalnej nadesłane artykuły muszą charakteryzować się językiem naukowym, logiczną strukturą, odpowiednio sporządzonymi przypisami (zgodnie z obowiązującym normami w pracach naukowych z zakresu patrystyki). Wraz z artykułem należy dostarczyć streszczenie napisane w jednym z języków kongresowych oraz słowa klucze w języku polskim i angielskim. Redakcja zapewnia tłumaczenie na język angielski tytułów nadesłanych artykułów.
3.    Nadesłane tłumaczenia tekstów źródłowych z języków oryginalnych należy zaopatrzyć w informację o tekście źródłowym, na podstawie którego zostało dokonane tłumaczenie na język polski.
4.    Nadesłane artykuły podlegają recenzji dwóch niezależnych recenzentów.
a.    W przypadku jednej recenzji negatywnej decyzję o dopuszczeniu artykułu do druku podejmuje Zespół Redakcyjny. W przypadku dwóch recenzji negatywnych artykuł nie zostaje dopuszczony do druku.
b.    Autor artykułu otrzymuje pisemną konkluzję recenzji oraz uwagi recenzenta, do których należy się ustosunkować.
5.    W trosce o naukową rzetelność publikacji Redakcja „Teologii Patrystycznej” wprowadziła zapory ghostwriting i guestauthorship (Szczegółowe omówienie znaleźć można w zamieszczonym poniżej wyjaśnieniu MNiSW, którego treść redakcja całkowicie potwierdza.) W przypadku zaistnienia któregokolwiek z wyliczonych w tym wyjaśnieniu problemów, autorzy są proszeni o: 
a.    wskazanie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania przesłanego do publikacji artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz określeniem ich udziału);
b.    dołączenie do przesłanego artykułu odpowiedniej deklaracji potwierdzonej własnoręcznym podpisem;
c.    podanie informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowaniem;
6.    Wykryte przypadki nierzetelności naukowej, do której należą ghostwriting i guestauthorship, będą demaskowane.
7.    Autorzy są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 roku).
8.    Przesłanie tekstu artykułu do publikacji oznacza przekazanie praw autorskich na rzecz Teologia Patrystyczna.
9.    Autor nie otrzymuje honorarium za nadesłane publikacje, a jedynie jeden egzemplarz autorski.
10.    Termin nadsyłania artykułów i tłumaczeń do dnia 30 września.


Wyjasnienie MNiSW procedury zabezpieczenia przed „ghostwriting”
 
 
„Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
 
Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
 
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 
Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:


1.    Redakcja powinna wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
2.    Redakcja powinna wyjaśnić w „Instrukcjach dla autorów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3.    Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
4.    Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce”.