Menu

Informacje dla autor├│w

 
1.    Od strony merytorycznej nades┼éane artyku┼éy musz─ů dotyczy─ç zagadnie┼ä z zakresu teologii patrystycznej i literatury starochrze┼Ťcija┼äskiej. Powinny by─ç to opracowania nigdzie dot─ůd nie publikowane, stanowi─ůce istotny wk┼éad w rozwój bada┼ä nad antykiem chrze┼Ťcija┼äskim.
2.    Od strony formalnej nades┼éane artyku┼éy musz─ů charakteryzowa─ç si─Ö j─Özykiem naukowym, logiczn─ů struktur─ů, odpowiednio sporz─ůdzonymi przypisami (zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym normami w pracach naukowych z zakresu patrystyki). Wraz z artyku┼éem nale┼╝y dostarczy─ç streszczenie napisane w jednym z j─Özyków kongresowych oraz s┼éowa klucze w j─Özyku polskim i angielskim. Redakcja zapewnia t┼éumaczenie na j─Özyk angielski tytu┼éów nades┼éanych artyku┼éów.
3.    Nades┼éane t┼éumaczenia tekstów ┼║ród┼éowych z j─Özyków oryginalnych nale┼╝y zaopatrzy─ç w informacj─Ö o tek┼Ťcie ┼║ród┼éowym, na podstawie którego zosta┼éo dokonane t┼éumaczenie na j─Özyk polski.
4.    Nades┼éane artyku┼éy podlegaj─ů recenzji dwóch niezale┼╝nych recenzentów.
a.    W przypadku jednej recenzji negatywnej decyzj─Ö o dopuszczeniu artyku┼éu do druku podejmuje Zespó┼é Redakcyjny. W przypadku dwóch recenzji negatywnych artyku┼é nie zostaje dopuszczony do druku.
b.    Autor artyku┼éu otrzymuje pisemn─ů konkluzj─Ö recenzji oraz uwagi recenzenta, do których nale┼╝y si─Ö ustosunkowa─ç.
5.    W trosce o naukow─ů rzetelno┼Ť─ç publikacji Redakcja „Teologii Patrystycznej” wprowadzi┼éa zapory ghostwriting i guestauthorship (Szczegó┼éowe omówienie znale┼║─ç mo┼╝na w zamieszczonym poni┼╝ej wyja┼Ťnieniu MNiSW, którego tre┼Ť─ç redakcja ca┼ékowicie potwierdza.) W przypadku zaistnienia któregokolwiek z wyliczonych w tym wyja┼Ťnieniu problemów, autorzy s─ů proszeni o: 
a.    wskazanie wk┼éadu wszystkich osób, które przyczyni┼éy si─Ö do powstania przes┼éanego do publikacji artyku┼éu (z podaniem ich afiliacji oraz okre┼Ťleniem ich udzia┼éu);
b.    do┼é─ůczenie do przes┼éanego artyku┼éu odpowiedniej deklaracji potwierdzonej w┼éasnor─Öcznym podpisem;
c.    podanie informacji o ┼║ród┼éach finansowania bada┼ä przeprowadzonych w zwi─ůzku z jego przygotowaniem;
6.    Wykryte przypadki nierzetelno┼Ťci naukowej, do której nale┼╝─ů ghostwriting i guestauthorship, b─Öd─ů demaskowane.
7.    Autorzy s─ů zobowi─ůzani do przestrzegania przepisów wynikaj─ůcych z "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 roku).
8.    Przes┼éanie tekstu artyku┼éu do publikacji oznacza przekazanie praw autorskich na rzecz Teologia Patrystyczna.
9.    Autor nie otrzymuje honorarium za nades┼éane publikacje, a jedynie jeden egzemplarz autorski.
10.    Termin nadsy┼éania artyku┼éów i t┼éumacze┼ä do dnia 30 wrze┼Ťnia.


Wyjasnienie MNiSW procedury zabezpieczenia przed „ghostwriting”
 
 
„Rzetelno┼Ť─ç w nauce stanowi jeden z jej jako┼Ťciowych fundamentów. Czytelnicy powinni mie─ç pewno┼Ť─ç, i┼╝ autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentuj─ů rezultaty swojej pracy, niezale┼╝nie od tego, czy s─ů jej bezpo┼Ťrednimi autorami, czy te┼╝ korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwy┼╝szych standardów redakcyjnych powinna by─ç jawno┼Ť─ç informacji o podmiotach przyczyniaj─ůcych si─Ö do powstania publikacji (wk┼éad merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale tak┼╝e spo┼éecznej odpowiedzialno┼Ťci.
 
Przyk┼éadami przeciwstawnymi s─ů „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy kto┼Ť wniós┼é istotny wk┼éad w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udzia┼éu jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podzi─Ökowaniach zamieszczonych w publikacji.
 
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udzia┼é autora jest znikomy lub w ogóle nie mia┼é miejsca, a pomimo to jest autorem/wspó┼éautorem publikacji.
 
Aby przeciwdzia┼éa─ç przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma powinna wprowadzi─ç odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny b─ůd┼║ dyscypliny nauki lub wdro┼╝y─ç poni┼╝sze rozwi─ůzania:


1.    Redakcja powinna wymaga─ç od autorów publikacji ujawnienia wk┼éadu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, za┼éo┼╝e┼ä, metod, protoko┼éu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym g┼éówn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç ponosi autor zg┼éaszaj─ůcy manuskrypt.
2.    Redakcja powinna wyja┼Ťni─ç w „Instrukcjach dla autorów”, ┼╝e „ghostwriting”, „guest authorship” s─ů przejawem nierzetelno┼Ťci naukowej, a wszelkie wykryte przypadki b─Öd─ů demaskowane, w┼é─ůcznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniaj─ůce autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3.    Redakcja powinna uzyska─ç informacj─Ö o ┼║ród┼éach finansowania publikacji, wk┼éadzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzysze┼ä i innych podmiotów („financial disclosure”).
4.    Redakcja powinna dokumentowa─ç wszelkie przejawy nierzetelno┼Ťci naukowej, zw┼éaszcza ┼éamania i naruszania zasad etyki obowi─ůzuj─ůcych w nauce”.